Coalitie in Geldrop-Mierlo, Noord-Brabant

Gemeente Geldrop-Mierlo

De gemeente Geldrop-Mierlo sluit zich op 7 oktober aan bij het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid. Op die manier wil zij haar steentje bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid.

Doelstellingen

Wij willen vanuit de bestaande initiatieven op het gebied van eenzaamheid samen met partners en inwoners, komen tot een integrale aanpak van eenzaamheid en duurzaam borgen. We leggen hierbij de focus op de doelgroep ouderen boven 75 jaar. Doelen zijn:

  1. Netwerk creëren van partners (publiek en privaat), inwoners en gemeente op het gebied van eenzaamheid die werken vanuit eenzelfde mindset en aanpak. Dit netwerk wordt opgezet door het creëren en stimuleren van momenten van ontmoeting vanuit het proces preventieplan en wijkontwikkelingsplannen. Dit netwerk wordt geformaliseerd door het ondertekenen van een gezamenlijk pact met samenwerkingsafspraken.
  2. Kennis en inzicht vergroten bij partners (publiek en privaat), inwoners en gemeente met betrekking tot eenzaamheid.
  3. Versterken van het herkennen van signalen en daarop kunnen handelen. Op basis van punten 1 en 2 worden een signalenkaart en een routekaart ontwikkeld, zodat het ondersteunen en faciliteren van eenzame mensen makkelijker en efficiënter wordt: elkaar kennen, afstemmen en samenwerken. Het gevolg hiervan kan zijn dat initiatieven worden verrijkt en verbeterd, verbonden of wellicht gestopt (als men gezamenlijk tot inzicht komt het niet meer effectief zal zijn).
  4. Vaardigheden vergroten bij professionals en vrijwilligers: met alle partijen worden gezamenlijk trainingen gevolgd om te leren, om signalen te vertalen en om in gesprek te gaan met mensen.

Deze doelen zullen leiden tot de vermindering van eenzaamheid onder ouderen in Geldrop-Mierlo. Daarbij wordt de monitor van de GGD met bijbehorende indicatoren gebruikt als nulmeting. De kwaliteit van de bestaande aanpak op het gebied van eenzaamheid krijgt een grote impuls door in het proces de werkzame elementen uit het artikel van Bouwman en Van Tilburg als pijlers te nemen. De vier individuele subdoelen (verbeteren sociaal netwerk, gevoel erbij te horen, vergroten van intimiteit, gevoel van betekenis) worden bereikt doordat partners, inwoners en gemeente beter in staat zijn om de gezamenlijke ‘dienstverlening’ (signalering, initiatieven, gespreksvoering en handelen) daarop in te richten.

Vijf pijlers

  • Bestuurlijke commitment:

Er is politiek-bestuurlijk draagvlak voor de lokale aanpak tegen eenzaamheid. Het convenant Eén tegen eenzaamheid wordt op 7 oktober getekend door de wethouder. In juni is onze strategische visie: persoonlijk, dichtbij en verbonden vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin zijn programmadoelen opgenomen met indicatoren en daaraan gekoppeld concrete acties. De gemeente heeft daarbij bewust gekozen voor een integrale aanpak op het gebied van eenzaamheid. Ook is er een preventiematrix opgenomen in het visiedocument, waarbij voldoende betekenisvolle contacten als gewenste situatie is opgenomen om eenzaamheid te voorkomen en verminderen. Er wordt periodiek gewerkt aan een integraal preventieplan middels een cyclisch proces. De aanpak van eenzaamheid zal onderdeel gaan uitmaken van dit plan.

  • Creëer een sterk netwerk:

De gemeente kent veel bestaande initiatieven op het gebied van eenzaamheid, waaronder activerend huisbezoek bij 75+ en 80+, cursus ‘Leuk ouder worden’ en huiskamers voor senioren. Deze en andere initiatieven zijn nog onvoldoende bekend, onvoldoende verbonden met elkaar en de effectiviteit van de verschillende initiatieven is niet altijd helder. Hier willen we samen met onze partners en inwoners verbetering in brengen door kennis, ervaringen en inzichten te delen, expertise te verhogen en samen te werken aan een integrale aanpak op het gebied van eenzaamheid in Geldrop-Mierlo met gerichte aandacht op wijkniveau.

  • Betrek mensen, eenzamen zelf:

Zoals eerder aangegeven bij punt 2, betrekken we ook inwoners bij de aanpak tegen eenzaamheid. De sleutel tot gedragsverandering is aansluiten bij de mening en motivatie van mensen. Daarom zal de aanpak tegen eenzaamheid (mede) plaatsvinden op het niveau van wijken, op basis van gesprekken met inwoners en partners. Denk hierbij aan woningcorporaties, verenigingen, huisartsenpraktijken, GGD, welzijnsorganisatie, buurtsportcoaches enz.). Zij hebben een belangrijke signaalfunctie en rol om met de doelgroep in contact te komen en deze te betrekken bij onze aanpak. Het is van belang om de verhalen van de mensen zelf te horen, zodat we weten wat er speelt en welke behoeftes er zijn bij mensen. Op deze manier kunnen we mensen ondersteunen en samen kijken naar passende oplossingen, zoals bijvoorbeeld verwijzen naar activiteiten of het vinden van een maatje.

  • Werk aan een duurzame aanpak:

De kwaliteit van de bestaande aanpak op het gebied van eenzaamheid krijgt een groot impuls door werkzame elementen (Bouwman en Tilburg) als pijlers te nemen. De vier individuele subdoelen: verbeteren sociaal netwerk, gevoel erbij te horen, vergroten intimiteit en gevoel van betekenis, worden bereikt doordat partners, inwoners en gemeente beter in staat zijn om de gezamenlijke ‘dienstverlening’ (signalering, initiatieven, gespreksvoering en handelen) daarop in te richten. De concrete resultaten die uit de aanpak tegen eenzaamheid komen: netwerk, signalen- en routekaarten en de trainingen, zijn gericht op de hele gemeente. De doelgroep is vooralsnog 75+, maar we houden rekening met een doorontwikkeling. Dit zodat we onderdelen van de aanpak ook kunnen toepassen op andere leeftijdsgroepen.

  • Monitoring en evaluatie:

De monitor van de GGD met bijbehorende indicatoren wordt gebruikt als nulmeting. De aanpak tegen eenzaamheid betreft een cyclisch proces. Dit betekent dat het onderdeel uitmaakt en geborgd wordt in het preventieplan. De plan-do-check-act cyclus zal toegepast worden op de inhoudelijke pijlers, waaronder eenzaamheid. Onderzocht zal worden wat het gebruik van de signalen- en routekaart door partners, inwoners en gemeente is. Daarnaast wordt de ontwikkelde aanpak geëvalueerd op basis van feitelijke gegevens (monitor op basis van nulmeting) en ervaringen van partners en inwoners. Op basis van de uitkomsten worden vervolgacties uitgezet.

Deelnemende organisaties

GGD Brabant-Zuidoost
LEVgroep
LEEF! Geldrop-Mierlo
Stichting Seniorenbelangen
St. Anna zorggroep
Huisartsenpraktijk het Atrium
Buurtzorg Geldrop
Gemeente Geldrop-Mierlo

Contact

Esther Hollander, preventiemedewerker gemeente Geldrop-Mierlo. Te bereiken per mail op e.hollander@geldrop-mierlo.nl of per telefoon op: 040-2893912 of 06-34166739