Coalitie in Bloemendaal, Noord-Holland

Gemeente Bloemendaal

Bloemendaal investeert in een lokale en duurzame aanpak tegen eenzaamheid. In 2016 vond de eerste conferentie rondom eenzaamheid plaats. In 2017 ondertekende de gemeente tijdens de tweede conferentie met 10 partijen het convenant tegen eenzaamheid. Vanaf 2018 is het verminderen van eenzaamheid onder ouderen een van de speerpunten in het collegeprogramma.

Doel van de beoogde aanpak in Bloemendaal is het percentage eenzaamheidsproblematiek van inwoners 65+ van 43% omlaag te brengen naar 38% in 2022. De ‘nulmeting’  van de Gezondheidsmonitor 2016 is het startpunt. De Gezondheidsmonitor van de GGD die in 2020 opnieuw wordt uitgevoerd zal een indicatie geven over de mate waarin de aanpak een bijdrage heeft geleverd aan de vermindering van eenzaamheid.

Samen sta je sterker, dat is één tegen eenzaamheid. – Wethouder De Roy van Zuidewijn

Vijf pijlers

 1. Bestuurlijk commitment, zoals beschreven in het Collegevoorstel eentegeneenzaamheid 2019 (pdf).
 2. Creëer een sterk netwerk, door het tekenen van een Intentieverklaring (pdf) door verschillende partijen.
 3. Betrek mensen, eenzamen zelf: in gesprek met twee ervaringsdeskundigen.
 4. Werk aan een duurzame aanpak, door middel van een Ambassadeursstrategie.
 5. Monitoring en evaluatie: via de GGD en de projectgroep eenzaamheid.

Doelstelling Ambassadeursstrategie:

We creëren een sterk en duurzaam netwerk om eenzaamheid onder ouderen te verminderen.

Verwachtingen van ambassadeurs:

 • Antennefunctie richting gemeenten en overige partners
 • Inbreng expertise; wat werkt wel/wat werkt niet
 • Inspiratiebron voor andere partners
 • Deelname Facebookgroep om ervaringen, goede voorbeelden te geven
 • Aanwezigheid overleg met projectgroep & wethouder, 1 x per kwartaal
 • Zichtbaarheid/deelname campagne
 • Aanleveren van acties/verhalen/input

Voordelen voor ambassadeurs

 • Aandacht voor de organisatie/activiteiten/inzet Eén tegen Eenzaamheid, landelijk en lokaal
 • Trainingen/workshops voor medewerkers
 • 2 x per jaar inspiratiebijeenkomst

Deelnemende organisaties

(onder andere via vertegenwoordiging in de projectgroep eenzaamheid)

Welzijn Bloemendaal
GGD Kennemerland
SportSupport
Brederode Wonen
Zorgbalans

Meer informatie

Contact

Ellen Severijnse, e.severijnse@bloemendaal.nl of 06-82530250