Coalitie in Rijswijk, Zuid-Holland

Gemeente Rijswijk

De gemeente Rijswijk wil investeren in het voorkomen, bestrijden en bespreekbaar maken van eenzaamheid. Dat staat in de Uitvoeringsagenda Welzijn 2020-2021 waarin de gemeente en welzijnsorganisaties hun krachten bundelen in een gezamenlijke aanpak. 

Rijswijk heeft een netwerkaanpak voor ogen, waarbij de gemeente de regierol op zich neemt en een actieve aanpak faciliteert, waaronder ook de communicatie. Voor het signaleren van eenzaamheid en een goede doorverwijzing is samenwerking met andere partijen essentieel. Welzijnsorganisaties gaan inzetten op de organisatie van activiteiten dichtbij huis zoals laagdrempelige ontmoetingen.

Wat wil gemeente Rijswijk bereiken?

 • Het percentage ernstig eenzamen met 4% verlagen (van 8% naar 4%).
 • Het percentage jongeren (12-18 jaar) dat zich matig tot zeer ernstig eenzaam voelt, daalt van 46% naar 40%.
 • Het percentage matig tot zeer ernstig eenzamen van 19-65 jaar verminderen van 46% naar 40%.
 • Het percentage matig en ernstig eenzamen boven de 65 jaar verlagen van 52% naar 40%.

Acties uit Uitvoeringsagenda Welzijn 2020-2021

 • Mensen waarvan bekend is dat ze eenzaam zijn of raken, stimuleren om als buddy vrijwilligerswerk te gaan doen, mits ze hiervoor geschikt zijn.
 • Partners ontwikkelen een programma voor jongeren die eenzaam zijn of dreigen te raken. Eenzame jongeren opzoeken op plekken waar ze zijn..
 • Jaarlijks wordt met groot succes de Kerstafette georganiseerd. Deze wordt uitgebreid naar een concept voor het gehele jaar..
 • Uitbreiden van huiskamers en/of ontmoetingsplekken binnen woonflats.
 • Flatcoaches.
 • Bewegen tegen eenzaamheid.
 • ‘Jong ontmoet Oud’ en ’Leer de digitale wereld kennen’
 • Nieuwe ideeën: We ontmoeten elkaar door cultuur op maat, waaronder het reguliere aanbod van Stichting Vier het Leven.

Deelnemende organisaties

De gemeente werkt samen met verschillende organisaties uit het veld. De samenstelling van de groep verandert en daarom is het lastig om alle organisaties te benoemen. In 2021 zijn onder meer betrokken:

 • GGD
 • Welzijn Rijswijk
 • Haaglanden Beweegt en Sportief Plus
 • Optisport
 • Rijswijk Wonen
 • Stichting Vier het Leven
 • Indigo Haaglanden
 • Florence
 • Trias
 • Martinifabriek
 • Stichting Ado Den Haag
 • Humanitas
 • Stichting Prinses Irenepark
 • Vitalismaatjes
 • Gemeente Rijswijk
 • Bibliotheek aan de Vliet

Contact

Contactpersoon: Hanan el Ouasghiri
Telefoonnummer: 06-18417476
E-mail: heouasgh@rijswijk.nl