Coalitie in Almelo, Overijssel

Gemeente Almelo

KomErbij Almelo is de lokale coalitie tegen eenzaamheid van sociale partners in Almelo.

In het coalitieakkoord 2018-2022 van de gemeente Almelo is opgenomen:

Om onze drie ambities, kwaliteitsimpuls door innovatie, bieden van goede zorg en uitkomen met rijksmiddelen, te realiseren treffen wij een pakket aan maatregelen. Dit doen wij onder andere door goede zorg en aandacht voor ouderen in de strijd tegen eenzaamheid en maatschappelijk isolement”.

Doelstellingen

Op verzoek van het college heeft de coalitie KomErbij Almelo een beleidsplan/actieplan eenzaamheid en dementie (pdf) opgesteld. In juli 2019 heeft het college hiermee ingestemd. Tijdens de startbijeenkomst van 14 november 2019 heeft wethouder van Eugène van Mierlo de vijf pijlers van de lokale aanpak ondertekend. De vijf pijlers zijn in het beleidsactie/actieplan verwerkt.

In het plan zijn onderstaande doelstellingen opgenomen.

Hoofddoelen:

  1. Voorkomen en verminderen van eenzaamheid onder de inwoners van Almelo.
  2. Het stimuleren van dementievriendelijke leefomgeving en –organisaties.
  3. Het op een structurele wijze verbeteren van de leefbaarheid van eenzame mensen op een manier die verbinding bevordert op de lange termijn.

Subdoelen:

  1. Het realiseren van een brede lokale coalitie tegen eenzaamheid.
  2. Een pilot om de ketenaanpak te ontwikkelen van signaleren naar aanpak van eenzaamheid en (beginnende) dementie, volgens de lerende aanpak, de werkzame elementen te verzamelen en later uit te rollen naar) andere wijken.
  3. Het organiseren van voorlichting en scholing, gericht op signaleren, bespreekbaar maken en het inzetten van de juiste interventies.
  4. Het bevorderen van samenwerking en afstemming van interventies en activiteiten op bovenlokaal, gemeentelijk en wijkniveau ten aanzien van de aanpak eenzaamheid en dementie.
  5. Het bevorderen dat eenzaamheid en dementie op het netvlies van de organisaties en de samenleving blijft.
  6. Het organiseren van (nieuwe) activiteiten voor eenzamen en mensen met dementie.
  7. Het verkennen van mogelijkheden voor het instellen van een lokaal meldpunt.

Deelnemende organisaties

Gemeente Almelo, TMZ, Humanitas, Zonnebloem, Mantelzorg, Soweco dagbesteding, Thuisteam Twente, Alzheimer Nederland/trefpunt, Dementievriendelijk Twente, COSBO, Avedan, Heracles Almelo, Stichting Zinderen, Rabobank, Stadsbank, Soroptimistenclub Almelo, Almelo Voor Elkaar, Never 2be alone, Oud geleerd jong gedaan, Plus supermarkt van Limbeek, MC De kolk, Stichting de Klup Twente, Stichting Ieder Kind een Sint, Twentse foto site, ZorgAccent en thuisbegeleiding Almelo, Carinth Reggeland, Zorg@baas.one, Beter Wonen, woningstichting St. Joseph, Beweeg en zo, WZC Friso, Stichting Present.

Meer informatie

Komerbijalmelo.nl

Contact