Coalitie in Gemert-Bakel, Noord-Brabant

Gemeente Gemert-Bakel

De gemeente Gemert-Bakel zet zich in tegen eenzaamheid met als doelstelling ‘iedereen doet mee’. De gemeente heeft zich bij het actieprogramma aangesloten en heeft de vijf pijlers ondertekend om zo deze inzet openbaar kenbaar te maken.

Vijf pijlers

  • Bestuurlijk commitment van de gemeente

Er is al betrokkenheid en commitment uitgesproken. De gemeente Gemert-Bakel neemt hier de rol van initiator en regievoerder. In het beweegakkoord is eenzaamheid als thema meegenomen. Dit is op 2 september 2020 ondertekend door alle betrokken partijen.

  • Creëer een sterk netwerk

Er is geen specifieke lokale coalitie voor de aanpak eenzaamheid. Maar door de manier van werken in Gemert-Bakel van de werkgroepen zorg, de dorpsondersteuners en de zorgcoöperatie is er een stevig netwerk waarbinnen het thema eenzaamheid aandacht krijgt en nog meer aandacht kan krijgen. Er zijn veel verenigingen actief die bijvoorbeeld rond het beweegakkoord met elkaar vijf thema’s hebben benoemd, waaronder eenzaamheid, waarop ze met elkaar willen samenwerken. Eén van de vervolgvragen, bijvoorbeeld voor de lokale bijeenkomst is wat de concrete ideeën van de verenigingen zijn rond thema eenzaamheid en wat ze nodig hebben om hiermee aan de slag te gaan. De GGD is benaderd om tijdens de startconferentie aan te sluiten. Zij zullen dan lokale cijfers over eenzaamheid presenteren en daarbij ook verschillen tussen bepaalde doelgroepen inzichtelijk te maken.

  • Betrek mensen, eenzamen zelf

Bij de totstandkoming van het plan van aanpak zijn allerlei partijen aan de voorkant betrokken. Vertegenwoordigers van het maatschappelijke middenveld hebben meegedacht en mede bepaald wat voor Gemert-Bakel belangrijk is. Door de manier van werken in Gemert-Bakel is er een stevig netwerk van de werkgroepen zorg, de dorpsondersteuners en de zorgcoöperatie waarbinnen het thema eenzaamheid aandacht krijgt en nog meer aandacht kan krijgen. Vanuit verschillende partners/organisaties vindt signalering plaats (dorpsondersteuner, woningcorporatie, zorggroepen, zorgcoöperatie). Signalen worden direct opgevolgd door betrokken partijen zelf of doorgezet naar de wijkteams die vervolgens met betreffende inwoners naar een passende oplossing kijken. De gemeente heeft daarnaast als een van de doelen het versterken van signalering via de 75+-huisbezoeken (zie ook punt 4 hieronder). Hiervoor worden ouderenadviseurs opgeleid via de KBO en worden structureel alle ouderen die verhuizen naar een woon-zorgcentrum bezocht.

  • Werk aan een duurzame aanpak

Binnen de gemeente Gemert-Bakel gebeurt al erg veel op het gebied van eenzaamheid (direct en indirect). In het plan van aanpak is ook beschreven wat er al binnen de gemeente is en wat een samenhang heeft met eenzaamheid. Een belangrijke rol in signalering spelen de dorpsondersteuner, de zorgwerkgroepen en de zorgcoöperatie die volgens de ambtenaren goed zicht hebben op wat er speelt aan eenzaamheidsvraagstukken. De werkgroepen zetten eigen projecten op rond de aanpak van een vraagstuk (zoals eenzaamheid) en als zo’n aanpak in het ene dorp werkt, wordt deze vaak overgenomen in het andere dorp. Er is geen behoefte om allerlei nieuwe dingen te gaan doen, maar vooral de huidige netwerken te versterken; dat wat er is inzetten waar dat nodig is en mogelijk meer te verbinden. Daarnaast is er behoefte om te werken aan het vergroten van bewustwording van alle organisaties en verenigingen om blijvend aandacht te besteden aan eenzaamheid en ook oog te hebben voor andere groepen dan alleen ouderen.

Het bestaande aanbod aan activiteiten en diensten gerelateerd aan aanpak van eenzaamheid is in beeld. Er is alleen weinig zicht op de mate waarin het aanbod sluitend is voor verschillende groepen en aspecten van eenzaamheid en hoe de kwaliteit van het aanbod is. Behalve ouderen zijn er ook andere doelgroepen zoals alleenstaande ouders die ook te maken hebben met eenzaamheid.
Wat betreft signalering is er de wens om het 75+-huisbezoek opnieuw op te starten. Momenteel zijn er twee organisaties (de zorgcoöperatie en de KBO) die hier beiden iets in willen betekenen maar onderlinge afstemming en samenwerking verloopt moeizaam, onder andere door verschil in visie en insteek. De gemeente zit daar tussen, maar wil nog niet in ingrijpen en volgt nauw hoe het zich ontwikkel.

In de regio is verder een aanpak rondom kwetsbare ouderen waarbij deze aangemeld worden door de huisarts en bezocht worden door de wijkverpleegkundige. Deze neemt een vragenlijst af (Trazag)  De vragenlijst eenzaamheid is hier onderdeel van. De resultaten worden met de oudere en de huisarts besproken. Gezamenlijk worden problemen aangepakt, hiervoor wordt contact gezocht met het netwerk. De recente ontwikkelingen rondom Covid-19 vragen om een herijking van het aanbod. Tijdens de startconferentie zal hier met name op in gegaan worden aan de hand van de volgende vragen: Welke vernieuwing was er in het aanbod tijdens de Coronacrisis? Wat leverde dat op? Wat was blijvend en wat is komen te vervallen?

  • Monitoring en evaluatie

GGD neemt eenzaamheid mee in de verschillende monitors, daarnaast beschikken we ook over de cijfers van de onderzoeken van de kwetsbare ouderen.

Deelnemende organisaties

KBO, Zorgcoöporatie Gemert werkgroepen Zorg, sportverenigingen, boerenbondsmuseum, Adviesgroep sociaal domein, sportverenigingen, seniorenvereniging.

Meer informatie