Coalitie in Heeze-Leende, Noord-Brabant

Gemeente Heeze-Leende

In 2020 is de beleidsnota Sociaal Domein 2020-2023 Heeze-Leende door de raad vastgesteld. Eén van de thema’s is ‘Aandacht voor eenzaamheid’.

Doelstellingen

“Heeze-Leende streeft naar een samenleving waarin inwoners betrokken zijn bij elkaar. Inwoners hebben oog voor elkaar, er is een betrokken sociale omgeving en een sterk sociaal netwerk. Inwoners zetten zich in om het rijke verenigingsleven dat onze gemeente heeft in stand te houden. Als gemeente bevorderen we de zelfredzaamheid en de eigen kracht van onze inwoners en werken we samen met onze inwoners aan een leefbare omgeving. De gemeente heeft vooral een ondersteunende en stimulerende rol bij de diverse initiatieven die er in de dorpskernen zijn.”

Eenzaamheid maakt ook onderdeel uit van het lokale preventieakkoord en de daarin gemaakte afspraken (Vitaal Heeze-Leende):

 • Gemeente heeft in de beleidsnotitie opgenomen dat zij zich aansluit bij Een tegen eenzaamheid en uitvoering te geven aan de “actiepunten uit dit programma”, focus op het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid en het doorbreken en duurzaam aanpakken van eenzaamheid.
 • In samenwerking met het jongerenwerk en jongeren uit Heeze-Leende wordt gezocht naar laagdrempelige manieren en voorzieningen om eenzaamheid onder jongeren te doorbreken of te voorkomen.
 • Gemeente stimuleert activiteiten die bijdragen aan het verminderen en voorkomen van eenzaamheid onder ouderen.
 • Professionals en vrijwilligers worden getraind in het herkennen en bespreekbaar maken van eenzaamheid.

Lokale aanpak

 • De gemeente zet in op preventie en Eenzaamheid is als thema ook opgenomen in het lokale preventie-akkoord. De kaders van de preventieaanpak staan beschreven in de Beleidsnota Sociaal Domein 2020-2023 Heeze-Leende 2020–2023 ‘Samen komen we verder’.
  We kijken naar preventie vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid (Huber, 2012)
 • De gemeente heeft in haar beleidsplan opgenomen dat wordt nagestreefd een duurzame lokale aanpak van eenzaamheid te ontwikkelen. Het beleidsplan geeft algemene kaders, de uitwerking krijgt vorm in het plan van aanpak. (gemaakt door welzijnspartijen Cordaad en Lumens).
 • Er wordt o.a. ingezet op het trainen van zowel professionals, als vrijwilligers als inwoners waarbij de trainingen door de GGD en de GGzE worden gegeven.
 • Door de projectteamleden van Cordaad en Lumens zijn gesprekken met sleutelfiguren (deels de leden van de werkgroep) en inwoners gevoerd over wat er nodig is en waar concreet behoefte aan is in de aanpak eenzaamheid, dit is meegenomen in het aanscherpen van de aanpak en verbeteren van het aanbod
 • Juist door in eerste instantie aan te sluiten bij bestaande initiatieven, in de kernen Heeze, Leende, Sterksel en Leenderstrijp, denkt de werkgroep te kunnen werken aan een duurzame oplossing. Heeze-Leende is een kleine gemeente, er is al veel. N.a.v. de gesprekken met de doelgroep zelf kunnen we zicht hebben op waar de blinde vlekken nog zitten en hoe we daarop kunnen acteren. Zoals genoemd gaat het niet alleen om aanbod van sociale activiteiten, maar ook om het zo nodig versterken van competenties of het ondersteunen bij verwerking. Eenzaamheid zal ook aandacht krijgen in de activiteiten en initiatieven die er al zijn, om zo meer bewustwording te creëren en het onderwerp bespreekbaar te maken.
 • Via de inbreng van de EtE-adviseur en ook door de makers van het plan van aanpak wordt gebruikt gemaakt van Wat werkt kennis.

Deelnemende organisaties

 • Gemeente
 • Lumens
 • Cordaad
 • GGD
 • Zuidzorg
 • GGzE
 • Zorgcoöperatie Leende
 • Dorpsondeusteuner Leenderstrijp
 • Sociaal makelaar Heeze/ Sterksel
 • Seniorenbelangen

Contact

Rian Coolen, beleidsadviseur Sociaal Domein gemeente Heeze-Leende

r.coolen@heeze-leende.nl

www.heeze-leende.nl