Coalitie in Venlo, Limburg

Gemeente Venlo

In 2018 namen Humanitas, de Gemeente Venlo, het Seniorenplatform, Resto VanHarte en het Informele Zorgoverleg (IZO) het initiatief om de strijd tegen eenzaamheid in Venlo aan te gaan.  Dat resulteerde in het samenwerkingsverband Een tegen Eenzaamheid Venlo. Een samenwerkingsverband dat intussen al veel organisaties omvat en dat nog steeds groeit.

In Venlo werken 20 partners samen aan het bestrijden van eenzaamheid. Humanitas, het Informeel Zorgoverleg en gemeente Venlo hebben hierin een trekkende rol.  De lokale organisatie bestaat uit een regiegroep en vier werkgroepen: aanpak eenzaamheid in de wijken, deskundigheidsbevordering, PR en fondsenwerving.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de aanpak van eenzaamheid tot een van haar speerpunten voor deze coalitieperiode benoemd.

De aanpak in het kort

Inwoners worden gefaciliteerd zodat ze zelf in staat zijn om eenzaamheid onder medemensen te herkennen en zelf gerichte activiteiten kunnen inzetten om de eenzaamheid te verminderen. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande activiteiten in de  wijken en aangesloten op activiteiten van de convenantpartners. Waar nodig worden nieuwe activiteiten ontwikkeld.

Wat is tot nu toe bereikt?

  • In de startnotitie (inmiddels geactualiseerd) zijn de doelen en de aanpak omschreven.
  • Er is een convenant ondertekend door 20 partners. Deze wordt geactualiseerd.
  • Er is een de website Eentegeneenzaamheidvenlo.nl en er wordt met regelmaat een nieuwsbrief uitgegeven. Naast de website is er ook een facebookpagina.
  • Verder is er PR materiaal ontwikkeld zoals flyers en banners.

In 2019:

  • Zijn er leertafels met buurtbewoners georganiseerd.
  • Zijn er meerdere  films met aansluitend een panelgesprek georganiseerd.
  • Is het samenwerkingsverband aangesloten bij de activiteiten van de Roze Zaterdag.
  • Is in theater de Maaspoort een Benefiet concert georganiseerd.

In 2020 is een start gemaakt met het organiseren van inspiratiesessies en er zijn meerdere activiteiten georganiseerd, mede geïnitieerd door het samenwerkingsverband t.b.v. het verminderen van eenzaamheid tijdens de coronaperiode.

Wat willen we in 2021 bereikt hebben?

De lange termijn ambitie is dat in 2024 eenzaamheid in Venlo aantoonbaar verminderd is. Een andere ambitie is dat inwoners die zich eenzaam voelen hierover kunnen praten en weten waar ze voor informatie en advies terechtkunnen.

Een tegen eenzaamheid logo Venlo