Coalitie in Hengelo, Overijssel

Gemeente Hengelo

Eenzaamheid is een onderwerp wat al bijna zo oud is als de mensheid zelf, en misschien hoort eenzaamheid ook wel gewoon bij het leven. Als gemeente is er vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) een belangrijke verantwoordelijkheid om vorm te geven aan een aanpak tegen eenzaamheid. Dé eenzaamheid oplossen kan niemand. Maar íemands eenzaamheid signaleren en doorbreken kan wel en kan iedereen. En veel mensen doen dat ook. De veelzijdigheid van initiatieven is groot, maar daardoor soms ook versnipperd en incidenteel.

De aftrap van de Hengelose lokale aanpak is gelegen in de motie Eenzaamheid die de gemeenteraad van Hengelo op 6 november 2018 heeft aangenomen en de conferentie die op 11 april 2019 is georganiseerd. Met de motie wordt het college gevraagd het onderwerp ‘eenzaamheid’ onder de aandacht te brengen in een conferentie en te komen met voorstellen voor pilots gericht op verschillende doelgroepen. Ook zegt de motie dat het college de regierol moet pakken en een visie en een uitvoeringsplan moet ontwikkelen.

Doelstellingen

 • Pijler 1: Bestuurlijk commitment
 • 11 april 2019 Conferentie Eenzaamheid Hengelo voor bestuurders, managers, uitvoerenden, de lokale politiek, cliëntenraden en andere belangstellenden in Hengelo
 • 4 oktober 2019 Ondertekening van de vijf pijlers van het landelijk actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’ door wethouder Bas van Wakeren in de Week tegen Eenzaamheid 2019
 • 18 december 2019 discussie met de gemeenteraad over het concept plan en voorgenomen pilots
 • Maart 2020 Vaststellen van het definitieve uitvoeringsplan “Eenzaamheid is iets om te delen” en besluit tot een tweetal pilots (signaalpunt en huisbezoek migranten ouderen)
 • Pijler 2: Creëer een sterk netwerk

– Betrek bedrijven:
De Slinger Hengelo, een organisatie in Hengelo die met de inzet van het bedrijfsleven projecten en initiatieven van maatschappelijke organisaties helpt te realiseren, heeft een eigen plan opgesteld om aandacht te besteden aan eenzaamheid te beginnen bij eenzaamheid op de werkvloer. De bij de Slinger aangesloten bedrijven en de landelijke coalitiepartners worden gevraagd een bijdrage te leveren en oog te hebben voor eenzaamheid op de werkvloer.

– Sociaal netwerk creëren:
Wijkracht neemt initiatief en/of neemt deel in diverse platformen en/of netwerken rond het thema eenzaamheid. De bestaande aanpak, samenwerking en initiatieven gericht op dementie, kunnen overgeheveld worden naar het thema eenzaamheid. Verder denken we aan aansluiting bij het Platform vrijwilligerswerk en voortzetten van de Leerkring eenzaamheid en jongeren van Twentse Noabers, een coöperatie van en voor burgerinitiatieven. Daarnaast dagen we via Wijkracht mensen uit om initiatieven te melden. Zo nodig kunnen initiatiefnemers ondersteuning krijgen van Wijkracht.

In lijn met pijler drie van het ministerie (betrek mensen, eenzamen en hun omgeving zelf) zal daarbij de input van de doelgroep, van ervaringsdeskundigen worden meegenomen. Doel is met elkaar uit te vinden wat werkt en concreet te maken wat eenieder kan bijdragen.

 • Pijler 3: Betrek mensen, eenzamen zelf

Een voorbeeld hiervan is onder andere de derde pilot ‘Hackathon jongeren’. Deze is nog in voorbereiding. Plan is om via een Hackaton, samen met jongeren die zich eenzaam voelen aan de slag te gaan om binnen een korte tijd oplossingen te bedenken tegen eenzaamheid en deze oplossingen in praktijk te gaan brengen.

 • Pijler 4: werken aan een duurzame aanpak

Bewustwording en signalering, actiepunten zijn:

 • Werken aan bewustwording en signalering tijdens de Week tegen de Eenzaamheid. Op basis van de signaleringskaarten en posters die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aanbiedt hebben we onze eigen varianten gemaakt. De poster wordt op verschillende plekken in Hengelo opgehangen (in wijkcentrums, bibliotheek et cetera). De signaleringskaarten worden uitgedeeld aan professionals en vrijwilligers, met als doel dat zij gaan letten op de signalen van eenzaamheid tijdens hun werkzaamheden. Daarnaast is de kaart beschikbaar voor de inwoners bij het zorgloket en de wijkcentrums. Naast de posters en signaleringskaarten is een bericht over eenzaamheid geplaatst in het Hengelo’s weekblad. In verband met de huidige situatie rondom Corona hebben we ervoor gekozen om geen extra activiteiten te organiseren tijdens de week, maar het thema te verweven in de reguliere activiteiten (zoals tijdens koffieochtenden en sociaal cafés)
 • Ook na de Week tegen Eenzaamheid vinden we het belangrijk om terugkerende aandacht voor het onderwerp te hebben in de lokale media
 • Terugkerende aandacht voor het onderwerp bij professionals en vrijwilligers door middel van scholing
 • Updaten en optimaliseren (bekendheid) informatiewijzer Hengelo
 • Aandacht voor het onderwerp eenzaamheid in het overleg en ontwikkelplatform “Werkplaats Sociaal Domein”
 • Pilot huisbezoeken migranten ouderen aanvullend op bestaand huisbezoek 75-plussers
 • Pilot Meld Isolement
 • Pijler 5: Monitoring en evaluatie

Op dit punt hebben we nog geen concrete uitwerking opgenomen.

Deelnemende organisaties

Onder andere:

 • Gemeente Hengelo
 • Wijkracht (wijkwelzijnspartner)
 • De Slinger Hengelo + de bedrijven die aanhaken bij het plan van de Slinger
 • Leerkring jongeren

Meer informatie

Contact

Gemeente Hengelo, mail naar gemeente@hengelo.nl