Coalitie in Barendrecht, Zuid-Holland

Gemeente Barendrecht

Samen tegen Eenzaamheid in Barendrecht
Met het akkoord ‘Samen tegen Eenzaamheid’ heeft gemeente Barendrecht in 2020 het startsein gegeven voor de gezamenlijke aanpak tegen eenzaamheid. Het akkoord staat symbool voor de gezamenlijke aanpak die wij voor ogen hebben. Door ondertekening van het akkoord door een aantal samenwerkingspartners is een begin gemaakt, maar het staat open voor alle partners, zowel in het private als publiek domein, om zich hierbij aan te sluiten. Kortom, iedereen die eenzaamheid een belangrijk, maatschappelijk probleem vindt en mee wil werken aan een duurzame aanpak om eenzaamheid tegen te gaan.
Als gemeente hebben wij Stichting KijkopWelzijn de rol van ‘kartrekker’ toebedeeld. Naast het organiseren en uitvoeren van projecten die bijdragen aan de aanpak tegen eenzaamheid, wordt de coalitie tegen eenzaamheid uitgebreid. Lokale verbindingen worden aangegaan, versterkt, met als doel kennis en bespreekbaarheid van de problematiek en het ondernemen van actie die bijdraagt aan een vermindering van het aantal mensen in Barendrecht dat zich eenzaam voelt.

Doelstellingen 

1. Voorlichting – kennisbevordering
2. Bespreekbaar maken – taboe doorbreken
3. Netwerk breed, preventieve en duurzame aanpak
4. Groepsgericht en maatwerk in de uitvoering

Bestuurlijk commitment
In 2019 zette wethouder Reshma Roopram, uit naam van de gemeente Barendrecht, haar handtekening onder het landelijke actieprogramma Eén tegen eenzaamheid. Eerder zette Barendrecht haar ‘schouders’ al onder het agenderen van een aanpak tegen eenzaamheid. Zo wordt er jaarlijks de Kom Erbij Week georganiseerd door Stichting KijkopWelzijn in samenwerking met zoveel mogelijk sociale, maatschappelijke en culturele partners. Met het bieden van een gezamenlijk aanbod van activiteiten wordt ingezet op het stimuleren en bevorderen van ontmoeting en contact. Daarnaast draagt het organiseren van informatie-/netwerkbijeenkomsten bij aan kennis over en het bespreekbaar maken van eenzaamheid. De komende periode werkt de gemeente, samen met haar inwoners en maatschappelijke lokale en regionale partners verder aan de aanpak van eenzaamheid. Naast ouderen gaat de aandacht ook uit naar jongeren en volwassenen. Eenzaamheid en de verstrekkende gevolgen die het kan hebben op onze gezondheid en welbevinden is niet voorbehouden aan één leeftijdsgroep.

Creëer een sterk netwerk
In Barendrecht is sprake van een sterk netwerk, verschillende partners weten elkaar en ook de gemeente goed te vinden, informeren elkaar en trekken, waar mogelijk, gezamenlijk op in de aanpak tegen eenzaamheid. Verdere versterking en verbreding van dit netwerk wordt gestimuleerd door onder andere gezamenlijk op te trekken in de alliantie Sociale Samenhang en Vrijwilligers(werk/-organisaties) waar de aanpak van Eenzaamheid in verweven is. Bewustwording, het creëren van draagvlak voor de uitvoering van succesvolle interventies alsook het opzetten van nieuwe interventies worden door de organisatie van thema-/netwerkbijeenkomsten voor professionals, vrijwilligers en bewoners bevorderd en gestimuleerd.

Betrek mensen, eenzamen zelf
In eerste instantie wordt aan bewoners, die kampen met gevoelens van eenzaamheid, een interventie aangeboden om dit probleem aan te pakken.
In tweede instantie wordt bekeken hoe en of deze ervaringsdeskundigen onderdeel van de gehele aanpak tegen eenzaamheid willen participeren.

Werk aan een duurzame aanpak
In Barendrecht gebeurt al erg veel op het gebied van eenzaamheid. De verschillende allianties (Jeugd, Samen Ouder Worden, Mantelzorg en Dementie, Sociale Samenhang, Vrijwilligers(werk) en Eenzaamheid) zetten eigen en gezamenlijke activiteiten en projecten op aan de hand van het gemeentelijk welzijnskader. Parallel hieraan wordt er in gezamenlijkheid gewerkt aan een sluitend en kwalitatief aanbod voor verschillende groepen en aspecten van eenzaamheid.

Deelnemende organisaties 

KijkopWelzijn – Op de website www.kijkopwelzijn.nl/Eenzaamheid vindt u alle deelnemende organisaties en de verschillende activiteiten en projecten waaraan uitvoering wordt gegeven voor de aanpak tegen Eenzaamheid. Hier kunt u ook kennisnemen van en/of u aansluiten (door ondertekening) bij het Akkoord ‘Samen tegen Eenzaamheid’.

Contact 

Stichting KijkopWelzijn
Miranda Groen (sociaal makelaar en specialist eenzaamheid)
E: wenv@kijkopwelzijn.nl
T: 0180-691802