Coalitie in Goirle, Noord-Brabant

Gemeente Goirle

Wij werken samen met de Gôolse gemeenschap aan een dorp waar inwoners goed kunnen toeven en waar niemand het gevoel heeft er niet bij te horen. Onze visie is gebaseerd op de twee centrale waarden ‘Doenerig dorp’ en ‘Goed toeven’ uit de Omgevingsvisie van de gemeente Goirle.

Ondanks dat er veel goed gaat in Goirle, signaleren we eenzaamheid bij verschillende groepen inwoners. Het is daardoor een belangrijk speerpunt waar we op diverse manieren mee aan de slag zijn. Veel mensen herkennen eenzaamheid niet of durven niet toe te geven dat zij eenzaam zijn. We willen het taboe rondom eenzaamheid verkleinen. We willen daarnaast inwoners handvatten en oplossingen bieden die vereenzaming terugdringen en/of voorkomen. Dit doen we enerzijds door het beschikbaar en bekendmaken van collectieve, laagdrempelige voorzieningen en burgerinitiatieven en anderzijds door maatschappelijke partners te stimuleren om eenzaamheid bespreekbaar te maken in gesprekken met inwoners. Daarnaast hebben we in de ondersteuning oog voor het vergroten van hun eigenwaarde, zelfbeeld of angst voor (sociaal) falen. Deze inzet sluit aan op de dimensies ‘meedoen’ en ‘zingeving’ van Positieve gezondheid.

Wij richten ons in onze aanpak voornamelijk op jongeren en ouderen. Uit onderzoek blijkt dat eenzaamheid onder 14-16-jarigen in de gemeente Goirle relatief veel voorkomt. Bij ouderen komt eenzaamheid ook vaker voor omdat zij vaker te maken hebben met verlies van dierbaren en fysieke beperkingen waardoor eenzaamheid kan ontstaan. Op basis van voortschrijdend inzicht op te doen in de loop van de realisatie van onze aanpak, is het mogelijk dat we onze aanpak in een later stadium nader toespitsen op subgroepen als dit wenselijk blijkt.

Gemeente Goirle kent al diverse initiatieven die (onder andere) gericht zijn op het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid. Wij onderkennen echter drie belangrijke voorwaarden voor succes:

 • Het bestrijden van eenzaamheid doe je niet alleen. Dat doe je als gemeenschap samen. Daarom is het belangrijk dat we een breed lokaal netwerk opzetten dat de problematiek onderkent en zich wil inzetten op het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid.
 • Initiatieven/activiteiten zijn pas succesvol als ze de mensen bereiken die worstelen met eenzaamheidsproblematiek. Het is daarom van belang in te zetten op het signaleren (herkennen en vinden) om ervoor zorg te dragen dat deze activiteiten ook daadwerkelijk effectief worden.
 • Initiatieven tegen eenzaamheid hebben pas werkelijk impact als ze leiden tot duurzaam contact en mensen écht met elkaar verbinden. Dit vergt (een bundeling van) expertise omdat eenzame mensen veel drempels ervaren om zich open te stellen voor iemand anders en sneller gevoelens van afwijzing ervaren.

Doelstellingen

Wij hebben een plan van aanpak opgesteld waarin beschreven staat hoe wij eenzaamheid bestrijden in de periode 2023 t/m 2025. Dit plan sluit aan bij ons plan van aanpak GALA, bij de kernwaarden van het beleidsplan Goirle GLANST en bij de Omgevingsvisie.

Onze doelstellingen zijn opgenomen in dit lokale plan, te weten:

 • Het opzetten van een effectieve samenwerking in de lokale aanpak van eenzaamheid.
  • Opbouwen van een lokaal netwerk rond het thema eenzaamheid
  • Aanstellen van een kartrekker eenzaamheid
 • Bewustwording (agenderen/taboe doorbreken) en signaleren van eenzaamheid (herkennen en vinden).
  • Jaarlijkse invulling van de Week tegen eenzaamheid
  • Opstellen en uitvoeren van een communicatieplan
  • Inrichten van een centraal meldpunt met follow-up
  • Training/infobijeenkomst voor vrijwilligers, ondernemers en professionals in het vinden, herkennen en bespreekbaar maken van eenzaamheid
 • Meer bekendheid geven aan, en versterken van bestaande initiatieven.
  • Het bestaande aanbod meer in beeld brengen bij de doelgroep
  • Op termijn: het aanbod, waar wenselijk – passend bij de behoefte – versterken

Daarbij werken we aan de hand van de vijf pijlers.

Deelnemende organisaties

Ten behoeve van onze aanpak hebben we een brede werkgroep samengesteld met vertegenwoordigers van lokale organisaties, zowel professionals als vrijwilligers. Zowel vanuit de invalshoek van Eén tegen eenzaamheid als bevordering van gezondheid en welzijn worden verbindingen gemaakt. We hebben ook een projectleider aangesteld die concrete verbindingen gaat leggen.

Deze brede werkgroep bestaat uit:

 • Het dorpsteam (waarin meerdere lokale welzijnsorganisaties en jongerenwerk samenwerken)
 • Thebe Extra
 • Bibliotheek Midden-Brabant
 • Praktijkondersteuner huisartsen
 • Primacura
 • Senioren Goirle
 • Deskundige vrijwilligers
 • Woonstichting Leystromen

Contact

Contactpersoon: Monique Claassen

Telefoonnummer: 013-5310571

E-mail: monique.claassen@goirle.nl