Coalitie in Leidschendam-Voorburg, Zuid-Holland

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Doelstellingen 

Op 23 maart 2021 heeft het college het ‘Plan van aanpak eenzaamheidsbestrijding gemeente Leidschendam-Voorburg 2021-2023‘ vastgesteld. In dit plan zijn drie lange termijn doelstellingen beschreven:

  • Vergroot de bewustwording en maak eenzaamheid daardoor bespreekbaar
  • Creëer een lokaal netwerk
  • Werk aan een duurzame aanpak

In 2021 is gestart met de uitvoering van het plan van aanpak. Er is een bewustwordingscampagne opgezet en er is een start gemaakt met het netwerk ‘Oog voor elkaar’.

In Leidschendam- Voorburg is er een divers aanbod om eenzaamheid te voorkomen of te bestrijden. De sociale kaart op de website van het Sociaal Servicepunt geeft overzicht van de vele activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden. Omdat er een divers aanbod rondom eenzaamheid is, ligt de focus van de actieagenda op bewustwording van eenzaamheid, vroegtijdig signaleren van eenzaamheid, eenzaamheid bespreekbaar maken en een passende interventie aanbieden. Het netwerk geeft zo gezamenlijk invulling aan de drie lange termijn doelstellingen met concrete acties voor 2022.

  1. Vergroot de bewustwording en maak eenzaamheid daardoor bespreekbaar

Eenzaamheid wordt niet altijd bespreekbaar gemaakt. Vaak schamen mensen zich of weten ze niet precies wat eenzaamheid is of hoe ze ermee om moeten gaan. Meer aandacht voor bewustwording onder zowel inwoners als organisaties is belangrijk om eenzaamheid bespreekbaar te kunnen maken. Om bewustwording van eenzaamheid onder professionals en vrijwilligers te vergroten, is training voor deze groepen noodzakelijk. In deze trainingen zal aandacht zijn voor het signaleren en herkennen van eenzaamheid en gespreksvaardigheden.

  1. Creëer een lokaal netwerk

Het netwerk ‘Oog voor elkaar’ komt meerdere keren per jaar bij elkaar om kennis te delen over eenzaamheidsbestrijding. Er kunnen bestaande en nieuwe partijen aansluiten bij het netwerk vanuit allerlei richtingen zoals: zorg, welzijn, ondernemers, onderwijs en buurten. Belangrijk is dat de deelnemers een brede afvaardiging zijn van de genoemde sectoren. In het netwerk worden successen gedeeld en wordt het aanbod in de gemeente geïnventariseerd en geactualiseerd door de lokale coalitie. Initiatieven worden aan elkaar verbonden en partners enthousiasmeren elkaar om (samen) actie te ondernemen. Er zal specifiek aandacht zijn voor de vier gekozen doelgroepen door het netwerk: ouderen, jongeren, mantelzorgers en Leidschendam-Voorburgers die moeilijk rond kunnen komen.

  1. Werk aan een duurzame aanpak
  • Het Sociaal Servicepunt wordt aangewezen als centraal meldpunt voor signalen van eenzaamheid voor burgers en organisaties. In alle publieke communicatie rondom het thema eenzaamheid wordt verwezen naar het Sociaal Servicepunt als centraal meldpunt.
  • In 2022 worden eenzaamheidsambassadeurs opgeleid. Er wordt een train-de-trainer cursus aangeboden. Professionals van verschillende organisaties volgen deze training en geven deze kennis door binnen hun organisatie aan collega’s.
  • Voor de diverse doelgroepen is er doorlopend aanbod in gemeente Leidschendam-Voorburg om eenzaamheid te voorkomen of te bestrijden. De sociale kaart op de website van het Sociaal Servicepunt geeft een overzicht van de vele activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden, https://sociaalservicepunt.nl/sociale-kaart/.
  1. Monitoring en evaluatie

Per gekozen doelgroep door het netwerk ‘Oog voor elkaar’ gelden de volgende indicatoren die kwantitatief door de GGD wordt gemonitord. In 2020 is 50,7% van de ouderen matig tot (zeer) ernstig eenzaam (GGD, 2020). Volgens de Jongerenenquête 2015 (GGD) voelt 39% van de jongeren in Leidschendam-Voorburg zich matig tot zeer ernstig eenzaam (nieuwe data over jongeren worden in mei 2022 gepubliceerd). Van de inwoners die moeilijk kunnen rondkomen, is 68% eenzaam (GGD, 2020). Onder mantelzorgers is de groep die zich matig tot ernstig eenzaam voelt 48% (GGD, 2020). Aan het einde van 2023 wordt de aanpak geëvalueerd (zowel kwantitatief als kwalitatief) en geldt er de volgende doelstelling: In 2024 is de stijgende trend van eenzame inwoners per doelgroep doorbroken.

Infographic Actieagenda eenzaamheid 2022 Netwerk ‘Oog voor elkaar’

Deelnemende organisaties 

Actieagenda eenzaamheid 2022 Netwerk ‘Oog voor elkaar’

Website: Oog voor elkaar

Oog voor elkaar

Contact 

Contactpersoon: Marieke van den Berg