Coalitie in Waalre, Noord-Brabant

Gemeente Waalre

Ondanks dat er in Waalre veel aandacht voor elkaar is zijn er in het dorp nog teveel ouderen, en ook jongere mensen, die zich eenzaam voelen. Dit kan leiden tot gezondheidsklachten, je ongelukkig voelen en zelfs geen zin in het leven meer hebben.

Op 15 januari 2020 zette wethouder Lianne Smit haar handtekening tijdens de Meetup Nationale en lokale coalities tegen eenzaamheid in de Ridderzaal in Den Haag.

Doelstellingen

Ambitie is dat er zichtbaar in samenwerking activiteiten zijn gerealiseerd, een proces op gang is gebracht en helder is wie daarin eigenaar is van wat. Eenzaamheid is een thema geworden in de gemeenschap.

Concreet is de focus gericht op

  • Het vormen van een lokale coalitie en betrekken van ondernemers
  • Het samen maken van een actieplan
  • Het waarderen van wat er is: wat is allemaal aan bouwstenen aanwezig in Waalre (aanpakken, activiteiten, netwerken zoals Goed voor Mekaar Waalre). De rol van de huisarts in signaleren van ernstig eenzame mensen
  • De kwaliteit vergroten door het bevorderen van deskundigheid van vrijwilligers die huisbezoeken doen
  • De focus ligt op het creëren van een sterk netwerk en het bereiken van de doelgroep

Vijf pijlers

  • Bestuurlijk commitment

De Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2019-2022 bevat expliciet het speerpunt Eenzaamheid. Dit speerpunt is ook opgenomen in het coalitieakkoord. De wethouder heeft een actieve rol. De gemeente wil vooral samen optrekken met de partners en bewoners en vanuit breed draagvlak en eigenaarschap eenzaamheid gaan aanpakken.

  • Creëer een sterk netwerk

De gemeente wil een lokale coalitie of samenwerkingsverband vormen, voortbouwend op een bijeenkomst in 2019 waarin veel interactie, energie en betrokkenheid was om eenzaamheid gezamenlijk aan te pakken. Het plan is om met elkaar het kader uit te werken, waarna een actieplan gemaakt kan worden.  De gemeente wil ook de ondernemers er bij betrekken.

  • Betrek mensen, eenzamen zelf

Het belang om mensen zelf vanaf het begin te betrekken is groot, maar niet eenvoudig want het taboe is groot. Ingangen worden benut via signaleerders en verbinders, bewonersinitiatieven, huisartsen, vrijwillige ouderenadviseurs, Humanitas enzovoorts.

In 2020 neemt de gemeente actie op de veel gehoorde vraag van zowel professionals als vrijwilligers/bewoners naar een sociale kaart van het aanbod.

  • Werk aan een duurzame aanpak

Signalering, opvolging en doorverwijzing is geborgd bij het Centrum voor Maatschappelijke Deelname. Op dit moment is er ook een pilot Wijk-GGD’er. De huisbezoek aanpak wordt versterkt door deskundigheidsbevordering van de vrijwillige ouderenadviseurs en het aanbrengen van focus welke ouderen, op welke momenten worden bezocht. Aandacht is ook voor het benutten van de data uit de huisbezoeken ten behoeve van beleid.

  • Monitoring en evaluatie

Als er samen met een werkgroep/coalitie een actieplan is gemaakt waaraan partijen zich actief verbinden, dan ligt hier ook de aansturing op het monitoren en evalueren.

Deelnemende organisaties

De gemeente werkt samen met seniorenverenigingen, Seniorenraad, kerken, praktijkondersteuner huisartsen, coördinator Zorg en Welzijn gemeenschapshuis De Pracht, coördinator Goed voor Mekaar Waalre, MEE Zuidoost Brabant, en mogelijk met de Zonnebloem, bewonersinitiatief Met je Hart en ondernemers.

Meer informatie

Contact

Yvonne Schouten, yschouten@waalre.nl of 06-11800012