Coalitie in Heemstede, Noord-Holland

Gemeente Heemstede

Gemeente Heemstede is gestart met een sociale coalitie waar zo’n 20 organisaties (stand februari 2022) bij zijn aangesloten. Vanuit de gezamenlijke visie dat eenzaamheid bij iedereen kan voorkomen, zijn de uitgangspunten vanuit het landelijke programma Eén tegen eenzaamheid omarmd. Wel is ervoor gekozen aan te sluiten bij wat het beste past bij Heemstede zelf. Positieve framing heeft een aantal jaar geleden er al toe geleidt dat de landelijke Week tegen Eenzaamheid in Heemstede de Week van de Ontmoeting heet. En in de sociale coalitie worden ook andere integrale thema’s opgepakt. Heemstede is niet groot en vanuit verschillende invalshoeken hebben vaak dezelfde organisaties en personen met elkaar te maken, daarom is deze verbinding extra belangrijk.

1.  Bestuurlijk commitment 

Op basis van een motie van december 2020 heeft het college met de sociale coalitie gewerkt aan een plan van aanpak tegen eenzaamheid. Zie het collegebesluit (pdf) en het plan van aanpak (pdf).

2. Creëer een sterk netwerk 

De gemeente Heemstede heeft Sociale Coalitie opgericht, waar het thema eenzaamheid nu centraal staat. Vanuit de netwerkvorming, en het samen leren, is de insteek dat ook andere integrale thema’s kunnen worden opgepakt met de sociale coalitie, denk aan GGZ in de wijk, of in de verbinding welzijn-zorg.

3. Betrek mensen, eenzamen zelf 

Een van de speerpunten uit het plan van aanpak is om eenzamen zelf te betrekken.

4. Werk aan een duurzame aanpak 

Door in te zetten op een sociale coalitie, is de aanpak niet alleen opgehangen aan eenzaamheid. Er is verbinding met het preventieakkoord, het sportakkoord, het beleidsplan sociaal domein en de budgetsubsidies vanuit de WMO. Daarna krijgt het jongerenwerk mede als gevolg van corona een impuls met een impuls met een eenmalig budget in 2022 om de impact van alles wat al gedaan wordt te vergroten. Hierin worden de uitgangspunten van het plan van aanpak tegen eenzaamheid meegenomen.

5. Monitoring en evaluatie

De GGD is een kernpartner en met hen wordt nagedacht over zowel kwantitatief als kwalitatief monitoren.

Deelnemende organisaties

Voorbereidingsgroep: 

Gemeente, WIJ Heemstede, GGD Kennemerland en Kennemerhart

Sociale Coalitie: 

 • Gemeente Heemstede
 • WIJ Heemstede
 • GGD Kennermerland
 • Kennerhart
 • Sport Support
 • Sportservice
 • Stichting Nabestaandenzorg
 • Questio
 • Zorgbalans
 • St Alzheimer ZK
 • Humanitas
 • Roads
 • Klankbordgroep WMO
 • Bibliotheek
 • MEE
 • Elan wonen
 • Tandem
 • Citysharpers
 • Loket Heemstede
 • RIBW-KAM
 • Stichting het Rouwcafé
 • Diaconie

Contact 

Marleen Ettema