Coalitie in Helmond, Noord-Brabant

Gemeente Helmond

Meedoen in Helmond

Uit onderzoek van GGD BZO blijkt dat in Helmond  53 % van de ouderen zich sociaal eenzaam voelen. Ook de ( jong) volwassenen ( 42%) voelt zich eenzaam. We willen dat in Helmond iedereen kan meedoen.

Dat betekent niet alleen dat iedereen die dat kan aan het werk is – al dan niet met ondersteuning – maar ook dat iedereen kan deelnemen aan activiteiten in zijn vrije tijd. Meedoen zorgt ervoor dat mensen sociale contacten hebben, betrokken blijven bij hun omgeving en dat zij zich nuttig voelen en zo meer welzijn ervaren. Dat draagt bij aan positieve gezondheid.

Sociale en culturele participatie:

“Bevorderen van mogelijkheden om mee te doen voor (kwetsbare) inwoners met een smalle beurs”

Uitgangspunten ambitie

  • We geloven in een beweging van onderaf en de kracht van wijknetwerken. Die activeren en versterken we door samen met partners te komen tot oplossingen die werken (regie in de wijk).
  • We sturen niet op minder eenzaamheid of het elimineren van armoede maar op meer gemeenschapskracht, sterke sociale netwerken en mogelijkheden voor mensen om mee te doen.
  • Over eigen grenzen heen kijken,  samen mogelijk maken wat nodig is, samenwerken op basis van vertrouwen (zo min mogelijk regels).
  • Integrale aanpak (armoede, eenzaamheid, laaggeletterdheid, zingeving, gezondheid).
  • Focus op preventie en verbinden in de samenwerking (professioneel en vrijwillig).
  • Aandacht voor groepen die moeilijk bereikt worden, we starten met focus op ouderen die door een smalle beurs niet kunnen meedoen.
  • Aansluiten bij bestaande projecten en voorzieningen (= verbinden en versterken wat er al is).
    Ondernemerschap in de wijk benutten.

Deelnemende organisaties

De sleutel tot succes ligt niet alleen in de laagdrempelige en vraaggerichte aanpak maar zeker ook in de constructieve samenwerking met een groot aantal professionele en vrijwillige maatschappelijke organisaties in de wijk. Het gaat om inzet van vele vrijwilligers van de wijkraad, van de buurt- en wijkverenigingen, van de ouderenbonden, van kerkelijke organisaties en om de inzet van professionals van de brede welzijnsorganisatie LEVgroep, van de zorginstellingen De Zorgboog en Savant, van de woningbouwverenigingen en de buurtsportcoaches van Jibb+.

Contact

U kunt contact opnemen met de voorzitter van de stichting Meedoen Helmond, de heer Joost Verspaget. Telefoon 0492-792742 of mail info@meedoenhelmond.nl. Of met de gemeente: mevrouw Daniela Niderost, d.niderost@helmond.nl.