Coalitie in Someren, Noord-Brabant

Gemeente Someren

Ook in Someren speelt het thema eenzaamheid een rol. Door aan te sluiten bij het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid wil de gemeente hier iets aan doen. Het doel van de gemeente Someren is het in beeld brengen en optimaliseren van de preventieve / voorliggende aanpak die bijdraagt om eenzaamheid van (risico)groepen van jong tot oud te voorkomen.

Om dit te bereiken worden de vijf pijlers ondertekend door de wethouder.

  • Bestuurlijk commitment

In nieuwjaarstoespraak 2020 heeft burgemeester Blok aangegeven dat in 2021 plan wordt gemaakt om eenzaamheid onder jongeren en ouderen tegen te gaan. De cijfers uit de GGD-monitors onderstrepen de ernst van de problematiek zowel in Someren als in de regio. Het thema is in deze Coronacrisis actueler dan ooit. Maar eenzaamheid staat niet op zich. Het is vaak het gevolg van meerdere factoren. Someren begint ook niet op nul. Op dit moment vinden al vele preventieve interventies plaats die direct of indirect bijdragen aan het voorkomen van eenzaamheid. Zo heeft de gemeente de laatste jaren geïnvesteerd in het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden bij de jeugd binnen het PACT ‘Alle kinderen weerbaar’. En zijn dorpsondersteuners de verbinding tussen (kwetsbare) inwoners, professionals en gemeente.

De huidige aanpak is inmiddels in beeld gebracht en plannen voor verbetering zijn vastgesteld door college en voorgelegd aan de gemeenteraad. Het plan heeft veel raakvlakken met de uitgangspunten van het landelijk actieprogramma ‘Een tegen eenzaamheid’. De gemeente sluit daarom aan bij de landelijk coalitie.

  • Creëer een sterk netwerk

Er zijn op dit moment al van voorzieningen en activiteiten in Someren die bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid. Zo is er veel aandacht voor het versterken van sociale netwerken met de dorpsondersteuner als spin in het web.

Maar het kan zeker nog beter. Daarom wordt er ingezet op:

  • Bewustwording bij professionals, vrijwilligers en burgers van het belang en de eigen mogelijkheden om samen met de gemeente de succesvolle onderdelen van de huidige aanpak te continueren en waar zinvol te verbreden met nieuwe interventies ten behoeve van de genoemde risicogroepen
  • Sleutelfiguren ondersteuning bieden om hun signaleringsmogelijkheden te optimaliseren met aandacht voor beeldvorming (wanneer is iemand eenzaam) en gespreksvaardigheden.
  • Creëren van draagvlak om uitvoering te blijven geven aan de succesvolle bestaande interventies en eventuele nieuwe interventies op te zetten. Hiervoor wordt een (online en Coronaproof) conferentie georganiseerd
  • Betrek mensen, eenzamen zelf

Het plan is om hierbij ook ervaringsdeskundigen te betrekken. De werkgroep Samen voor Someren is een burgerplatform dat in verleden ook al aandacht heeft besteed aan dit thema. Zo loopt op dit moment de actie #AANDACHTVOORELKAAR! Dit platform zal ook betrokken worden bij onze aanpak.

  • Werk aan een duurzame aanpak

De huidige aanpak ter versterking van veerkracht en sociale netwerken dient als vliegwiel om ook eenzaamheid te voorkomen. De dimensies van positieve gezondheid laten zien dat er een duidelijke relatie is tussen eenzaamheid en andere factoren.

Door nu extra te investeren in taboedoorbreking, verbetering van beeldvorming, signalering en gespreksvaardigheden gaan we ervan uit dat aandacht voor eenzaamheid ook voor langere tijd geborgd wordt binnen de brede en structurele aanpak met betrekking tot het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van alle inwoners.

  • Monitoring en evaluatie

De gemeente heeft gebruik gemaakt van de resultaten van de GGD BZO om de problematiek beter in beeld te krijgen. Deze data worden gebruikt als nulmeting. Om zicht te houden op de problematiek zullen nieuwe GGD cijfers steeds worden afgezet tegen deze nulmeting. Met behulp van deze data kan de huidige aanpak steeds worden bijgesteld. Daarnaast zal de gemeente met regelmaat de lokale aanpak toetsen aan de leidraad van Movisie ‘Preventie van eenzaamheid; bouwstenen voor beleid, 2018’. Deze notitie is ook al gebruikt om middels een stoplichtschema de huidige aanpak tegen het licht te houden. Dit schema is opgenomen in de bijlage.

Deelnemende organisaties

Het plan van aanpak is tot stand gekomen met inbreng vanuit welzijnsinstelling ONIS Welzijn, de dorpsondersteuners en het gebiedsteam ZOSomeren. Dit is op dit moment het kernteam.

Om ook alle andere relevante sleutelfiguren te betrekken wordt begin 2021 een digitale Coronaproof conferentie georganiseerd. Hiervoor worden alle partners binnen het sociaal netwerk van ZOSomeren uitgenodigd. Zij worden dan ook gevraagd om zich te committeren aan de lokale aanpak. Deze lokale coalitie zal onderdeel worden van het lokaal preventie-akkoord waar de gemeente komend jaar ook zal gaan sluiten met zoveel mogelijk partners binnen het sociale domein. Doelstelling daarbij is te komen tot meer integraliteit tussen de diverse programma’s die elkaar zeker nog kunnen versterken.

Meer informatie

Contact

Ellen van Bree, te bereiken op e.vanbree@someren.nl of via 06 43394297 / 0493 494888