Coalitie in Neder-Betuwe, Gelderland

Gemeente Neder-Betuwe

Onder het motto ‘Samen is leuker en samen staan we sterker!’ roept gemeente Neder-Betuwe inwoners en organisaties op om er aan mee te helpen dat inwoners zich minder eenzaam gaan voelen. Laten we één zijn tegen eenzaamheid.

Zegt uw hart ook NEE tegen eenzaamheid? Samen is leuker!

Doelstellingen

Met de aanpak van eenzaamheid in Neder-Betuwe richten we ons zowel op het voorkomen dat mensen eenzaam worden, als op het verminderen van al bestaande eenzaamheid. Dit doen we door samen met lokale partners in te zetten op:

 • Bewustwording over eenzaamheid bij inwoners en organisaties en het taboe op eenzaamheid doorbreken
 • Het signaleren van eenzaamheid en hier opvolging aan kunnen geven
 • Goede afstemming tussen partijen die ondersteuning en hulp bieden bij eenzaamheid
 • Het verder in kaart brengen van het aanbod in de gemeente, dit waar nodig en mogelijk aanvullen en met elkaar zorgen voor adequate doorverwijzing hiernaartoe
 • Verbinding zoeken met bestaande projecten, zowel binnen de gemeente Neder-Betuwe als bij andere organisaties/partners. Bestaande samenwerkingen bouwen we verder uit en samen met de lokale coalitie zetten we ook nieuwe samenwerkingen en initiatieven op
 • Hierbij richten we ons in het algemeen op ouderen, maar hebben we ook extra aandacht voor een aantal andere specifieke doelgroepen in onze gemeente die gevoeliger zijn om eenzaamheid te ervaren, zoals alleenstaanden, mensen met een beperking en laaggeletterden. Daarnaast is er ook aandacht voor eenzaamheid onder jongeren

De vijf pijlers worden hierbij als volgt ingevuld:

 • Bestuurlijk commitment

Gemeente Neder-Betuwe heeft zich aangesloten bij het landelijke actieprogramma Eén tegen eenzaamheid. Wethouder Herma van Dijkhuizen heeft begin 2020 de vijf pijlers ondertekend. Dit naar aanleiding van de ‘Hoofdlijnennotitie – Aanpak eenzaamheid Neder-Betuwe november 2019’. De aanpak van eenzaamheid wordt door het college van B&W en door de gemeenteraad gedragen. Er is ook meerjarig budget beschikbaar gesteld. Met de opzet van de lokale coalitie ‘Samen is leuker’ wordt ook bestuurlijke betrokkenheid bij partners georganiseerd.

 • Creëer een sterk netwerk

Een aantal uitvoeringspartners van de gemeente, die met elkaar actief zijn op het gebied van preventie, hebben binnen een bestaande samenwerkingsstructuur de opdracht van de gemeente gekregen om zich in te zetten tegen eenzaamheid. Vanuit die samenwerking is met deze kernpartners een start gemaakt met de lokale coalitie ‘Samen is leuker’.

De ambitie is om de lokale coalitie ‘Samen is leuker’ de komende periode uit te breiden. Hier zetten we op in door de aansluiting met bestaande netwerken en organisaties op het gebied van zorg en welzijn verder te verstevigen / uit te bouwen. Ook gaan we actief op zoek naar aansluiting bij bestaande netwerken van onder meer kerken, scholen, ondernemers, vrijwilligers en door het verenigingsleven nader te betrekken. De coalitie streeft er hierbij naar dat er een gezamenlijk doel rondom eenzaamheid ontstaat. Iedereen is welkom om mee te doen. Met elkaar zorgen we voor een breed draagvlak voor het thema eenzaamheid in de gemeente.

 • Betrek mensen, eenzamen zelf

We richten ons op specifieke doelgroepen (ouderen, alleenstaanden, mensen met een beperking, laaggeletterden en jongeren) in de aanpak van eenzaamheid. Wij zullen deze doelgroepen ook betrekken om in kaart te brengen wat er al is en wat er mist in onze gemeente. Daarnaast nemen we de inbreng van professionals en vrijwilligers die bij de doelgroepen betrokken zijn mee. Zo kunnen we met elkaar werken aan dat wat nodig is om eenzaamheid onder deze groepen te voorkomen en verminderen.

 • Werk aan een duurzame aanpak

Bij het maken van keuzes binnen de meerjarige aanpak, gebruiken we de cijfers van GGD Gelderland-Zuid, de adviezen en expertise van de ondersteunende adviseur vanuit Eén tegen eenzaamheid en het dossier ‘Wat werkt bij de aanpak van eenzaamheid’ van Movisie. We hebben aandacht voor de verschillende soorten eenzaamheid en doelgroepen in de vormen van preventie waar we op inzetten. We versterken wat er al is op het gebied van aanbod en samenwerking.

Met de lokale coalitie komen we een nog te bepalen aantal keer per jaar samen. We zetten ook in op structurele aandacht voor het thema eenzaamheid binnen andere bestaande netwerken. Gedurende het jaar besteden we via verschillende communicatiekanalen aandacht aan het thema eenzaamheid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de beschikbare middelen vanuit Eén tegen eenzaamheid en brengen we lokale verhalen en initiatieven onder de aandacht. Daarmee wordt ingezet op bewustwording, taboe doorbreken en signalering van eenzaamheid.

 • Monitoring en evaluatie

Samen met de betrokken partners stellen we de aankomende drie jaar doelen en bepalen we daar speerpunten in, die we elk jaar zullen evalueren. We gebruiken hierbij het ‘Kwaliteitskompas’ van Movisie. Met deze aanpak hopen we in 2021 en 2025, wanneer nieuwe cijfers door de GGD worden gepubliceerd, terug te zien dat de lokale cijfers over eenzaamheid niet verslechteren (ook ten opzichte van regionale en landelijke trends) en liefst verbeteren. We kunnen op basis van deze cijfers tussentijds ook bijsturen in de aanpak, bijvoorbeeld door ons op aanvullende doelgroepen te gaan richten.

Deelnemende organisaties

In oktober 2020 bestaat de lokale coalitie uit: Gemeente Neder-Betuwe, Buurtsportcoaches (Healthclub Juliën), Eleos, GGD Gelderland-Zuid, Mozaïek welzijn, Santé Partners en Welzijn Rivierstroom.

Meer informatie

Contact

Gemeente Neder-Betuwe: Marieke Kuypers, mail naar mkuypers@nederbetuwe.nl of bel 140488

Lokale coalitie Samen is Leuker: Jos Meerssman, mail naar info@welzijnrivierstroom.nl of bel  0344 602337