Coalitie in Land van Altena, Noord-Brabant

Gemeente Altena

Gemeente Altena zet in op het versterken van de onderlinge verbinding tussen zijn inwoners. Thema’s zoals eenzaamheid, dementie, mantelzorg, geen geweld in huis en vrijwillige thuiszorg wil de gemeente Altena geïntegreerd aanpakken. Welzijnsorganisaties en andere partners vinden het vooral belangrijk om actief in de praktijk aan de slag te gaan.

De eerste ambitie is de signalering en bewustwording van eenzaamheid te vergroten. In Altena kennen inwoners elkaar en hebben onderling contact met elkaar, als buur, als verenigingslid en in het vrijwilligerswerk. Echter dat geldt niet voor iedereen. Bewustzijn van het belang om onderling contact te blijven houden en aandacht aan elkaar te besteden; juist aan mensen buiten de eigen directe kring vinden we belangrijk. Om eenzaamheid te signaleren en bespreekbaar te maken en een aanpak te ontwikkelen zijn de vrijwilligers en professionals van instellingen en verenigingen heel belangrijk. Denk daarbij aan maaltijdbezorgers, seniorenplatform Altena, ouderenadviseurs en vrijwilligers bij de Zonnebloem en binnen de kerken. We willen dit bestaande netwerk versterken door te bevorderen dat deze mensen in het veld elkaar onderling goed weten te vinden.

Dit alles onder de noemer ‘Oog voor elkaar’, een begrip dat iedereen kent en waar men ook naar handelt.

Vijf pijlers

  • Bestuurlijk commitment

Het bespreekbaar maken en verminderen van eenzaamheid maakt onderdeel uit van het bestuursakkoord ‘Altena Samen redzaam’. Naast de nota Dementievriendelijke gemeente  zijn er beleidsvoornemens en activiteiten in voorbereiding, die aan het thema Eenzaamheid raken en bij elkaar kunnen komen onder het thema ‘Oog voor elkaar’. De gemeente richt zich niet alleen op ouderen, maar ook op jongeren, die met eenzaamheidsgevoelens te maken hebben.

  • Creëer een sterk netwerk

Op strategisch niveau fungeert het platform Wonen Zorg Welzijn als ‘lokale coalitie’. In Altena zijn veel netwerken en onderlinge lijnen. Samenwerking vindt plaats vanuit de praktijk en passend /op maat bij de 21 verschillende kernen in deze plattelandsgemeente. Er is veel kerkelijke meelevendheid en er zijn veel mantelzorgers/vrijwilligers. Signalering en bewustwording zijn belangrijke pijlers. Thema’s als eenzaamheid, mantelzorg, dementie enz worden geïntegreerd benaderd.

  • Betrek mensen, eenzamen zelf

In 2018 is de situatie en behoefte van alle 80plussers in Aalburg (destijds nog separate gemeente) onderzocht en aanbevelingen waren o.a. gericht op eenzaamheid. Bij de ontwikkeling van de Maatschappelijke Agenda in de komende tijd verwacht de gemeente dat de behoefte en wensen van inwoners helder in beeld komen. Via de gebiedsregisseurs, de vrijwillige ouderenadviseurs en in contacten met de kerkgemeenschappen willen we de behoefte van mensen zelf helder krijgen, zodat we daar beter op kunnen aansluiten. Samen met organisaties en inwoners wordt onderzocht in welke vorm het beschikbare aanbod van kennis en activiteiten bij alle inwoners beter bekend gemaakt zal worden.

  • Werk aan een duurzame aanpak

Signaleren en vervolgaanpak vindt plaats in het netwerk van Ons Altena (wijkteams), welzijnsorganisaties, kerken en ouderenorganisaties, gebiedsregisseurs enz. De gemeente wil met een stevige communicatiecampagne, versterking van het netwerk en deskundigheidsbevordering de signalering en bewustwording ter bestrijding van eenzaamheid verbeteren. Samen met de vele partners wordt de aanpak uitgewerkt en gezamenlijk draagvlak gecreëerd. Naast een communicatiecampagne ‘Oog voor elkaar’ wordt een maandelijkse vorm van structurele communicatie ontwikkeld.

  • Monitoring en evaluatie

Gemeente vindt monitoren en evalueren belangrijk om zichtbaar te maken wat de investering heeft opgeleverd en om van te leren. De wijze waarop moet nog worden uitgewerkt.

Deelnemende organisaties

Het strategische platform Wonen Zorg Welzijn bestaat uit de gemeente en vertegenwoordigers van welzijn, zorg, wooncorporaties, cultuur en huisartsen: Trema, Pro Seniore, Zorgplein Maaswaarden, Woonlinie, Bibliotheek Cultuurpunt Altena en Huisarts & Zorg Zorggroep.

Er wordt naast genoemde partners in de praktijk samengewerkt met (semi)professionele organisaties zoals onder andere de kerkgemeenschappen, Farent, Dementie en Alzheimer Nederland, Zet, Zonnebloem, ouderenorganisaties, jongerencoaches, sportorganisaties, Ons Altena (wijkteams).

Meer informatie

Contact

Contactpersoon: Alina Kuiper, a.kuiper@gemeentealtena.nl of 0183-516100