Coalitie in Maassluis, Zuid-Holland

Gemeente Maassluis

We realiseren ons dat we als gemeente een bijdrage kunnen leveren in het terugdringen van eenzaamheid, maar nooit eenzaamheid zelf kunnen wegnemen. Onder het thema #samenzijnwijMaassluis! gaan we ons inzetten op de Maassluise aanpak van eenzaamheid. We doen dit samen met inwoners, vrijwilligers en professionals. Het je er van bewust zijn dat eenzaamheid er is en mag zijn en het met elkaar bespreekbaar maken, maakt het mogelijk om eenzaamheid te voorkomen, te signaleren en aan te pakken.

Eenzaamheid komt overal in de samenleving voor. Reden waarom we de aanpak van eenzaamheid verbinden met de integrale wijkaanpak in ‘wijk op maat’. Daarin, maar ook in de nota ‘Samen Doen’ is opgenomen dat de basisstructuur dicht bij en in de woon- en leefomgeving versterkt moet worden. Daar waar mensen dagelijks zijn moet het gebeuren.

Maassluis is een bloeiende stad met een heel groot verenigingsleven, veel clubs, maatschappelijke en bewonersorganisaties, die allemaal op hun eigen manier een bijdrage leveren aan de mogelijkheid anderen te ontmoeten. Ook zijn er professionele organisaties die ontmoeting mogelijk maken, bij mensen langsgaan of anderszins aandacht hebben voor eenzaamheid. Maar ook in ons bedrijfsleven zien we ondernemers die zich inzetten voor de inwoners die eenzaam zijn en/of het niet breed hebben. Het er voor elkaar zijn en organiseren van mogelijkheden en activiteiten tot verbeteren van het welzijn, meedoen en ontmoeten kunnen we alleen samen invulling geven.

In de nota ‘Samen Doen’ staat de rol van de gemeente als volgt beschreven: “De gemeente vervult een spilfunctie in het sociale domein. Wij voeren de regie om de juiste zorg op de juiste plek te organiseren voor onze inwoners, ervoor te zorgen dat maatschappelijke organisaties hun werk kunnen doen. Maar ook om sport, cultuur, vrijwilligerswerk en sociale cohesie te stimuleren.
Daarbinnen coördineren we de samenwerking tussen de verschillende organisaties en tussen hen en de gemeente”.
 
Ook wanneer het gaat om de aanpak van eenzaamheid vervult de gemeente deze rol van aanjager, facilitator, ondersteuner, verbinder op de uitvoering in de vier thema’s.

Het doel van onze aanpak is om de schaamte en het taboe op eenzaamheid weg te nemen, bewustwording van de aanwezigheid van eenzaamheid vergroten en de samenwerking en verbinding van de organisaties te versterken. Door eenzaamheid meer bespreekbaar en herkenbaar te maken hopen we dat het ook eerder wordt herkent bij anderen en bij onszelf.

Concreet streven we ernaar het gevoel van eenzaamheid onder onze inwoners te verminderen. Dit meten we o.a. in het rapportcijfer over eenzaamheid in onze stad. Gezien de demografische ontwikkelingen zou het mooi zijn als we het rapportcijfer minimaal gelijk kunnen houden. Het rapportcijfer halen we uit de 2-jaarlijkse Monitor leefbaarheid, veiligheid en welzijn.

Bij het opstellen van de 4 thema’s zijn diverse organisaties uit het netwerk dat zich op eenzaamheid en ontmoeting richt betrokken. Met elkaar gaan we verdere invulling en uitwerking geven aan de acties.

Bewustwording

 • Een fysieke en digitale campagne voeren op #samenzijnwijMaassluis.
 • Materiaal ontwikkelen voor de campagne en het bekendheid geven aan #samenzijnwijmaassluis
 • Digitale uitingen via het vrijwilligersteunpunt, gemeentelijke Facebookpagina en Ervaar Maassluis.
 • Fysieke uitingen op grote borden in de stad en berichten in de Maassluise Courant, de Schakel.
 • Een lokale conferentie organiseren om een lokale coalitie te vormen (zie samenwerking)

Vertrouwen

 • Het vertrouwen van het huidige netwerk, vertegenwoordigd in de werkgroep, in de regierol van de gemeente versterken en borgen door ondersteuning van de werkgroep
 • Een integrale aanpak van aanpalende terreinen zoals armoede en schulden in de wijk en buurt
 • Het vertrouwen van bewoners winnen om signalen van eenzaamheid te kunnen melden in de wetenschap dat deze serieus genomen worden en daadwerkelijk worden opgepakt.
 • Het ontwikkelen van een signaalpunt en de opvolging van de signalen zonder direct in hulpverlening te komen. We nemen daarbij ook de mogelijkheid van een inmiddels ontworpen ‘signaalpunt’ app en daarmee opgedane ervaringen in andere gemeenten mee.

Samenwerken

 • Versterken en verbreden van het bestaande netwerk door verbindingen te leggen met cultuur, sport, onderwijs, jongeren, bewonersorganisaties, zorg en gezondheid, economie en marketing.
 • Een lokale coalitie, als spil in de aanpak, vormen waarbij zoveel mogelijk partijen zich aansluiten en verbondenheid tonen met het thema eenzaamheid.
 • Organisaties uit de coalitie zetten concrete acties op en voeren deze gezamenlijk uit gericht op doelgroepen en op thema’s.

Bekendheid

 • De huidige site samenzijnwijmaassluis omzetten naar een platform van en voor inwoners (mijnbuurtje)
 • Een sociale kaart invoeren op het nieuwe platform samenzijnwijmaassluis
 • Acties en activiteiten tijdig laten vermelden op samenzijnwijmaassluis
 • Gebruikmaken van sociale media om acties en het platform bekendheid te geven

Concrete activiteiten voor bewoners

In de stad zijn er heel veel goed lopende structurele en incidentele activiteiten die bijdragen aan het terugbrengen van eenzaamheid. Tijdens de periode van ‘Corona maatregelen’ zijn vele nieuwe initiatieven ontwikkeld. Activiteiten met een eenmalig karakter, maar zeker ook activiteiten die langer kunnen doorlopen. Deze lopende en ook mogelijke nieuwe activiteiten hebben een zeer dynamisch karakter en zijn heel divers. Zonder tekort te willen doen aan welke activiteit dan ook kun je denken aan: Bakkie doen waar de bus in de wijk een mobiele ontmoetingsplek is voor een gesprek, wonen plus in Zonneburcht waar wonen, zorg en welzijn zijn verbonden, walking football waarbij de derde helft de verbinding tussen mensen vormt, hulp bij het doen van boodschappen, kaartenactie, week van de ontmoeting. En zo zijn er nog vele vele voorbeelden in te stad te noemen.

Dit jaar worden, juist tijdens de coronacrisis, vele kleine initiatieven van inwoners of organisaties financieel ondersteund. Voor veel al langer lopende activiteiten wordt een gemeentelijke subsidie verstrekt of is in de subsidievoorwaarden aandacht voor het meedoen aan de samenleving opgenomen. Waar nodig kunnen bestaande de nieuwe activiteiten worden ondersteund.

Activiteiten en acties worden stadsbreed ingezet maar kunnen ook specifiek gericht zijn op een wijk, buurt of straat. De kleinschaligheid van initiatieven zien we nu vooral tijdens de coronacrisis terug. Op basis van de Maassluise data over eenzaamheid en specifiek te houden enquêtes kan gericht worden ingezet en de verbinding gelegd worden met ‘de wijk op maat’.

Monitoring

In de 2 jaarlijks te houden monitor Leefbaarheid, Veiligheid en Welzijn zijn vragen opgenomen over de sociale contacten. De gegevens over 2018 geven een 0-meting. In volgende jaren biedt het een bron om het effect van de inzet en aanpak te monitoren.

Deelnemende organisaties 

Kerngroep:

 • Gemeente Maassluis
 • Vrijwilligerssteunpunt Maassluis
 • Minters Mantelzorg
 • Stichting Present
 • Humanitas
 • Seniorenwelzijn Maassluis
 • Buurtcirkel Pameijer
 • Stichting Onder een dak
 • Wijkteam Vraagraak,
 • Welzijn E25
 • Buurtgezinnen
 • Oproepcentral Argoszorggroep
 • Voedselbank Maassluis

Lokale coalitie

Is nog in ontwikkeling. Aan de week van de ontmoeting nemen zo’n 25 organisaties en ondernemers deel. De planning is om tijdens de slotavond op 8 oktober 2021 met, in elk geval, deze partners een lokale coalitie te sluiten.

Contact

 samenzijnwijmaassluis.nl

Contactpersoon: Marlène de Vette

Telefoonnummer: 0105931819

E-mail:  m.m.de.vette@maassluis.nl