Coalitie in Roermond, Limburg

Gemeente Roermond

Het doel van Eén tegen eenzaamheid is de trend van eenzaamheid onder ouderen van 75+ te doorbreken. Binnen het actieplan wordt hieraan gewerkt door zowel een landelijke coalitie als in elke gemeente een lokale coalitie. Lokale coalities vormen de spil van de aanpak tegen eenzaamheid. In Roermond is het netwerk aanpak eenzaamheid onderdeel van de beweging naar en seniorvriendelijk Roermond. Wij doen dit in onze rol als netwerkregisseur en het zorgen dat beleidsmakers, professionals en onderzoekers tegelijkertijd gaan leren en doen.

Wij denken de gewenste trendbreuk te bewerkstelligen aan de hand van de volgende drie actielijnen:

 1. Bewustwording: als basis voor acties en (nieuwe) initiatieven van inwoners en organisaties, waarbij de focus ligt op de jongere doelgroep ouderen.
 2. Verbeteren van de kwaliteit van het aanbod: er gebeurt al veel in Roermond, kunnen we het bestaande aanbod verbeteren of veranderen zodat het optimaal aansluit bij de behoeften van groeiende groep ouderen.
 3. Samenwerking: als voorwaarde om een brede bewustwording en verbetering van het aanbod te realiseren.

Elke actielijn kent enkele concrete acties of activiteiten. De uitvoering van de acties gebeurt door en met betrokken organisaties. Het actieplan is dan ook een dynamisch document. Dat wil zeggen dat genoemde acties op basis van ervaringen en evaluatie kunnen worden bijgesteld.

 • Bestuurlijk commitment

De 5 pijlers zijn bestuurlijk onderschreven door de verantwoordelijk portefeuillehouder. Het college heeft een actieplan aanpak eenzaamheid vastgesteld.

 • Creëer een sterk netwerk

Er wordt gewerkt aan een lokaal netwerk van organisaties en betrokken inwoners. De actielijn aanpak eenzaamheid  is een van de actielijnen van seniorvriendelijk Roermond.

 • Betrek mensen, eenzamen zelf

Mensen die met eenzaamheid te maken hebben, hebben input geleverd voor het actieplan. Deze groep blijft betrokken bij de aanpak. Onder andere wordt de cursus Grip en Glans ingezet.

 • Werk aan een duurzame aanpak

De focus ligt op versterking van de samenwerking en het aanbod hiervan; hiervoor wordt onder andere de verbetertool van Movisie ingezet. Ook deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers en professionals; ‘in gesprek over eenzaamheid’.  Er is een centrale plek waar mensen terecht kunnen met vragen en signalen over eenzaamheid. De aanpak eenzaamheid is onderdeel van de bredere beweging seniorvriendelijk Roermond.

 • Monitoring en evaluatie

Om het proces en de resultaten van de aanpak tegen eenzaamheid goed te volgen is het van belang dat het proces wordt gevolgd en geëvalueerd. Per interventie wordt nagedacht over het meten van de effectiviteit van de betreffende interventie.

Deelnemende organisaties

 • Gemeente Roermond
 • Stichting Wel.kom, welzijnsorganisatie
 •  ’t Paradies
 • Humanitas
 • Seniorenverenigingen Roermond- Raad van ouderen
 • Seniorenraad Roermond
 • KBO Roermond
 • Algemeen maatschappelijk werk midden-limburg
 • Belbrigade
 • Organisaties, bedrijven en inwoners betrokken bij dementievriendelijk Roermond
 • Maximina
 • Parochie st. Christoffel
 • Eci cultuurfabriek
 • Belbrigade Roermond
 • Woningcorporaties

Meer informatie

Contact

Contactpersoon: Betty Wilms, bereikbaar op telefoonnummer: 0475-359245 of via de mail: bettywilms@roermond.nl