Coalitie in Wassenaar, Zuid-Holland

Gemeente Wassenaar

Eenzaamheid doorbreken is niet eenvoudig. Het begint en eindigt namelijk bij een gevoel van een mens. De gemeente Wassenaar doet dit in haar rol als netwerkregisseur. We willen faciliteren dat beleidsmakers, netwerkpartners, professionals en onderzoekers tegelijkertijd gaan leren en doen. Lokale coalities vormen de spil van de aanpak tegen eenzaamheid. In Wassenaar is deze netwerk aanpak eenzaamheid een actief onderdeel van de beweging naar een Wassenaar zonder eenzaamheid van 0-100.

Ik zie dit programma dan ook vooral als een kans om de inzet die er al is nóg effectiever te maken – Wethouder Lia de Ridder

Wij gaan de gewenste trendbreuk  bewerkstelligen aan de hand van de volgende drie actielijnen:

1.1  Een eenduidige wijze van signaleren en terugkoppelen

Er is nog geen centraal meldpunt voor eenzaamheid in Wassenaar, dit moet er zijn in 2021. Professionals en vrijwilligers moeten getraind worden op signalering van eenzaamheid in het najaar van 2020.

1.2 Het verbeteren van de kwaliteit van het aanbod en het creëren van een dekkend aanbod

Er gebeurt al veel in Wassenaar. En er moet ook passend aanbod komen voor jongeren en mensen die ernstig vereenzaamd zijn. Dit gaat een speerpunt worden voor 2021. Daarin zal ook weer verdere samenwerking worden gestimuleerd met onder andere de partners van de het reguliere Zorg- en Welzijnsnetwerk, de GGZ, sport en cultuur, de buurtcirkel en jeugd- en jongerenwerk.

1.3 Samenwerking en rollen

De samenwerking in het netwerk is al sterk en kan nog breder voor het thema eenzaamheid. Inzicht in wat anderen doen is belangrijk als voorwaarde om een brede bewustwording en verbetering van het aanbod te realiseren. Ook voor een nog betere doorverwijzing van mensen met eenzaamheidsgevoelens naar bij hen passend aanbod.

Doelstellingen

  1. Een centraal meldpunt voor eenzaamheid in Wassenaar. Signaleren, doorverwijzen/ oppakken en terugkoppel aan de signaalgever.
  2. Een sterk lokaal netwerk van welzijnsorganisaties, buurthuizen, sportclubs, ondernemers en culturele instellingen waarin goed wordt samengewerkt
  3. Een groep inwoners, mensen die eenzaam zijn of waren, werkt mee aan het uitwerken van de aanpak.
  4. Een duurzame aanpak door onderscheid te maken tussen verschillende soorten van eenzaamheid en te kijken naar wat echt werkt.
  5. Monitoring en evaluatie met en tussen de verschillende netwerkpartners om te blijven leren in de praktijk.

Deelnemende organisaties

Kartrekkers:

Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar (SMOW), Vrijwilligerscentrale Wassenaar, Kwadraad, Stichting Wassenaarse Zorgverlening (SWZ), gemeente Wassenaar.

En verder:

Huisartsen en praktijkondersteuners
Servicecentra
WBV St. Willibrordus en Wassenaarse Bouwstichting
Openbare Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar
Katholieke Bond voor Ouderen Wassenaar
Vluchtelingenwerk Wassenaar
Predikant Protestantse Gemeente Wassenaar
Pastoraatgroep voor Wassenaar
Federatie van Wassenaarse Ouderenorganisaties (FWO)
Sportverenigingen
Culturele organisaties
Ondernemers
En anderen

Meer informatie

Contact

Mw. M. Egberts, MEgberts@werkorganisatieduivenvoorde.nl of 088 65 49 221