Nieuws

Maatschappelijk steunpakket: extra geld naar gemeenten en aanpak eenzaamheid

1 april 2021 – Nu de coronamaatregelen langer duren, worden de sociale en mentale gevolgen voor mensen ook groter. Het kabinet heeft 200 miljoen euro beschikbaar gesteld om extra steun te kunnen verlenen in deze periode en vraagt aan gemeenten om hier voor het merendeel invulling en uitvoering aan te geven.

Dit ‘maatschappelijk steunpakket’ is erop gericht om op kortere termijn de negatieve sociale gevolgen van de crisis zoveel mogelijk te dempen en structurele schade zoveel mogelijk te voorkomen, waaronder eenzaamheid. Naar gemeenten gaat 150 miljoen euro. Het gaat om incidentele gelden.

Doelgroep

Het steunpakket is gericht op kwetsbare groepen zoals eenzame ouderen, mensen met een beperking of psychische problematiek en jongeren. Er is ook aandacht voor de mentale vitaliteit van werkend Nederland en door coronamaatregelen getroffen ondernemers.

Uitkering via gemeentefonds

De 150 miljoen euro wordt voor een deel via het gemeentefonds en de verschillende verdeelsleutels verdeeld over alle gemeenten. De toevoegingen aan het gemeentefonds vinden plaats in april. Het ministerie van BZK stuurt hierover een extra maart circulaire. De besteding van de gelden die worden toegevoegd aan het gemeentefonds en de verantwoording erover is aan gemeenten en wordt besproken met de gemeenteraad. Meer informatie over de verdeling van de middelen kunt u lezen in de VNG ledenbrief (pdf) en per gemeente in de Brief aan colleges van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

36 miljoen voor lokale aanpak eenzaamheid

In het pakket is 36 miljoen euro opgenomen bedoeld voor een lokale intensivering van de aanpak eenzaamheid. De specifieke invulling en keuze voor doelen en doelgroepen maken gemeenten zelf.

Bestaande activiteiten en organisatie intensiveren

Ons advies is om bij die keuze de aanpak van eenzaamheid te versterken door de bestaande activiteiten en organisatie te intensiveren. Het geeft gemeenten extra mogelijkheden om op korte termijn activiteiten gericht op huisbezoeken, en andere ontmoetingsactiviteiten (ook digitaal) uit te breiden. Ook kan er bijvoorbeeld (tijdelijk) een coördinator van de lokale coalitie eenzaamheid worden aangesteld, waardoor meer partijen bij de aanpak eenzaamheid kunnen worden betrokken, er meer activiteiten kunnen worden georganiseerd én de coalitie een stevige basis krijgt voor de toekomst.

We raden aan om bij de uitvoering de relevante maatschappelijke organisaties te betrekken, bijvoorbeeld lokale coalities tegen eenzaamheid, ouderenbonden, cliëntenorganisaties, adviesraden, ondernemersorganisaties, migrantenorganisaties, kerken etc. Het ligt voor de hand in te zetten op intensivering en versterking van bestaande aanpakken en trajecten, zodat de nodige hulp en ondersteuning op korte termijn tot stand kan komen.

Kruisbestuiving

Dit pakket geeft de mogelijkheden om kruisbestuivingen tussen cultuur, sport, gezondheid, onderwijs, leefstijl, welzijn en het tegen gaan van eenzaamheid te verstevigen, te bestendigen of net een andere invulling te geven.

Voor lokale initiatieven op het gebied van cultuur en welzijn is ook interessant dat er 10 miljoen euro naar het Fonds voor Cultuurparticipatie gaat voor de regeling Samen cultuur maken.

Neem contact op met onze adviseurs

Wanneer u als gemeente behoefte heeft aan meer informatie over dit pakket, wilt sparren over de inzet van de middelen voor de aanpak eenzaamheid, of bijvoorbeeld op zoek bent naar voorbeelden van andere gemeenten dan kunt u contact opnemen met uw Eén tegen eenzaamheidsadviseur.

Aansluiten

Wilt je als gemeente aansluiten bij het programma Eén tegen eenzaamheid (en gebruik maken van een Eén tegen eenzaamheidsadviseur), stuur dan een mail naar eenzaamheid@minvws.nl

Kijk voor meer informatie bij:

 

  • Uit doorlopend onderzoek van het RIVM blijkt dat eenzaamheid tijdens de coronapandemie stijgt. Ook zijn mensen minder tevreden over hun sociale contacten. Bekijk de onderzoeken