Rotterdam

Besteding maatschappelijk steunpakket in Rotterdam

In maart 2021 ontving de gemeente Rotterdam ruim 8 miljoen euro, dat was toegewezen vanuit het maatschappelijk steunpakket. Hier heeft de gemeente 1,1 miljoen euro besteed aan de bestrijding van eenzaamheid onder haar 100.000 oudere inwoners. Hoe heeft ze dat aangepakt en wat levert het op?

Alfons ten Velde is senior beleidsadviseur Welzijn bij de gemeente Rotterdam en accounthouder voor de subsidie die de gemeente verleent aan Coalitie Erbij Rotterdam, gericht op de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen en jongeren. Karel Haga is pijlercoördinator ‘Ertoe doen’ van het uitvoeringsprogramma Rotterdam Ouder en Wijzer. Samen geven zij invulling aan de besteding van de ontvangen gelden.

Selectie van 24 projecten

“We hebben eerst de randvoorwaarden in kaart gebracht”, vertelt Haga. “Dat waren de speerpunten die het kabinet had aangegeven: contact met ouderen, helpende handen, verbinding tussen mensen en zingeving. Daar hebben we die van Rotterdam aan toegevoegd. Als gevolg van corona was de emotionele eenzaamheid onder onze inwoners toegenomen. Daarnaast wilden we ons richten op ouderen met een niet-westerse achtergrond.”

Ten Velde: “We hebben Coalitie Erbij Rotterdam gevraagd om binnen haar netwerk, bestaande uit 100 organisaties uit het veld, een uitvraag uit te zetten voor het indienen van projectvoorstellen die bijdragen aan een van de eenzaamheidsdoelstellingen. Met oog op laagdrempeligheid en efficiency hebben we aangegeven om het projectvoorstel kort en bondig te houden van maximaal 1 A4 met daarin de hoofdlijn, het doel, de kosten en wie ermee te bereiken.”

We hebben Coalitie Erbij Rotterdam gevraagd om binnen haar netwerk een uitvraag uit te zetten voor het indienen van projectvoorstellen.

In twee weken tijd hebben ruim 60 partijen hun voorstel ingediend. Deze zijn beoordeeld op inhoud en of de opbrengst in verhouding staat tot de kosten. “Het resultaat was een selectie van 24 projecten met een mooie variatie aan doelstellingen, die zich zowel richten op de breedte als de diepte van de Rotterdamse samenleving”, aldus Haga. “Deze 24 hebben we gevraagd een uitgebreider voorstel in te dienen in de vorm van een subsidieaanvraag.” Alle subsidieaanvragen zijn nog voor de zomer van 2021 afgehandeld.

Relatie met bestaande activiteiten

Enkele van de grotere projecten die groen licht hebben gekregen, zijn:

  1. Positieve gezondheidsclubs en trainingen gericht op empowerment en beweging;
  2. ‘Mijn Verhaal’, waarbij ouderen over hun leven aan jongeren vertellen aan de hand van een foto of kort verhaal;
  3. Jong GENERO dat jong (waaronder met name de LHBTI-gemeenschap) en oud met elkaar verbindt.

Ten Velde: “We hebben ook nadrukkelijk verzocht om projecten ter intensivering of uitbreiding van een bestaande activiteit. Stichting OOPOEH heeft dat bijvoorbeeld gedaan, een project waarbij senioren als oppas worden gekoppeld aan een hond bij hen in de buurt. Daarnaast hebben we een samenwerking met het Sint Laurensfonds, dat 7 van de ingediende projecten voor eenzame ouderen financieel steunt.”

We hebben ook nadrukkelijk verzocht om projecten ter intensivering of uitbreiding van een bestaande activiteit.

Tussentijdse evaluatie

Half oktober zijn de eerste resultaten geïnventariseerd en vastgelegd in een voortgangsverslag. Rode draad hierin is dat veel ouderen moeite hebben om aan een fysieke activiteit deel te nemen, onder meer vanwege hun veiligheid in deze tijden van corona. Ook hebben sommige partijen moeite om vrijwilligers te werven. En andere activiteiten bleken meer voorbereidingstijd nodig te hebben.

Een succesvol voorbeeld is volgens Haga dat van Trevvel, doelgroepenvervoer in Rotterdam voor onder meer de 22.000 ouderen met een Wmo-vervoersindicatie. “Met het geld uit het maatschappelijk steunpakket zijn onder de vlag van Trevvel Sociaal uitjes georganiseerd zoals een bezoek aan Blijdorp, een havenrondvaart en een pannenkoekenlunch. Er was veel belangstelling, het budget was binnen een halfjaar op.”

We willen verbinden met de bestaande aanpak, zodat activiteiten volgend jaar kunnen worden voortgezet. Bijvoorbeeld door middel van train-de-trainer-constructies.

Duurzaam inzetten bij aanbesteding

De gemeente wil dat een deel van de succesvolle eenzaamheidsprojecten ook wordt meegenomen in de aanbesteding volgend jaar, zodat deze een duurzame plek krijgen in het reguliere aanbod van activiteiten en vanuit de structurele middelen worden betaald. “We willen verbinden met de bestaande aanpak, zodat activiteiten volgend jaar kunnen worden voortgezet. Bijvoorbeeld door middel van train-de-trainer-constructies waarmee de methodiek wordt overgedragen. Zo kunnen activiteiten worden geborgd in de reguliere inzet zonder extra eenmalige financiële impulsen.”